Adam Křovina

2. Místopředseda hnutí, garant za oblast školství
Adam Křovina
Adam Křovina

Adam Křovina

2. Místopředseda hnutí, garant za oblast školství

Školství pro budoucnost

Jsme si vědomi, že kvalitní vzdělání je základem prosperity naší společnosti a klíčem k individuálnímu rozvoji našich občanů. Naše vize spočívá ve vytvoření moderního, inkluzivního a inovativního vzdělávacího systému, který bude připravovat naše mladé generace na výzvy 21. století. Společně budeme pracovat na zajištění dostupnosti kvalitního vzdělání pro všechny a na podpoře našich pedagogů, aby mohli naplno rozvinout potenciál našich dětí.

S naším programem školství budeme připravovat cestu k lepší budoucnosti pro všechny naše občany.

Předmětová a Výuková Reforma

Tato část reformy se zaměřuje na obohacení vzdělávacího obsahu a inovaci výukových metod.

 • Přidání předmětu „Komunikační hodina“ s důrazem na komunikační dovednosti a třídnické záležitosti.
 • Sloučení uměleckých předmětů (HV, DV, VV) do jednoho předmětu umělecké činnosti s volitelnými tématy.
 • Důraz na osobní seberozvoj v rámci výtvarné, hudební a dramatické výchovy.
 • Ústní hodnocení žáků vedle známkování.

Praktické Dovednosti a Finanční Gramotnost

Tato část reformy zdůrazňuje praktické dovednosti a finanční gramotnost. Matematika se zaměřuje na praktické dovednosti a finance. Anglický jazyk se začíná vyučovat od první třídy. Důraz je také kladen na informatiku a bezpečnost online prostředí. Cílem je vybavit žáky dovednostmi relevantními pro moderní svět. Škola má naučit jak se učit, ptát se, hledat, nikoliv pouze memorovat.

 • Zavedeme povinný předmět finanční gramotnost od 8. třídy.
 • Výuka anglického jazyka od první třídy.
 • Posílení výuky informatiky a internetové bezpečnosti.

Osobnostní Rozvoj, Základy Práva a reforma obsahu

Tato část reformy se soustředí na rozvoj osobnosti a právní základy. Předmět psychologie pomáhá rozvíjet emocionální inteligenci a dovednosti pro řešení problémů. Dále zahrnuje výuku základů práva a občanské výchovy. Nabídka volitelných předmětů se rozšiřuje od sedmé třídy, což umožňuje žákům více možností pro svůj osobní a kariérní rozvoj.

 • Zavedení předmětu psychologie pro rozvoj emocionální inteligence a schopnosti řešení problémů.
 • Zavedení předmětu základy práva od 8. třídy.
 • Rozšíření nabídky volitelných předmětů od sedmé třídy. (Pokročilejší matematika a geometrie, přírodní vědy, fyzika, dějepis, zeměpis, druhý cizí jazyk, tělocvik, hudební nauka, čtení, politologie)
 • Základní škola má dát základy, ubereme podrobný obsah abychom zabránili zbytečnému memorování. (Výuka nerostů, některé matematické operace)

Reforma Přijímacího Řízení

 • Zrušení jednotné přijímací zkoušky ve prospěch individuálního hodnocení školami.
 • Zachování talentových zkoušek pro umělecké školy a konzervatoře.

Střední školství jako ve Finsku

 • Možnost žáků si sestavit individuální studijní plán na střední škole.
 • Podpoříme všeobecné vzdělávání a navýšíme kapacity gymplů.

Literární Reforma

Tato část reformy se zaměřuje na revizi přístupu k literatuře ve školním vzdělávání. Maturitní zkouška bude klást menší důraz na literární aspekty, což umožní studentům větší flexibilitu ve výběru svých čtenářských preferencí. Literatura bude také přesunuta do role volitelného předmětu, což umožní studentům aktivněji vybrat knihy a literární témata, která je skutečně zajímají. Kromě toho budou literární kroužky poskytovat širší spektrum literárních děl a témat, aby podnítily zájem studentů o čtení a literaturu.

 • Snížení důrazu na literaturu při maturitní zkoušce.
 • Zrušení povinné četby k maturitní zkoušce.
 • Literatura bude umožněna jako volitelný předmět.

Osobní Rozvoj a Profesní Orientace

Tato část reformy klade důraz na přípravu žáků na rozhodování o své budoucí kariéře od šesté třídy. Studenti budou mít možnost konzultovat své budoucí vzdělání a profesní směřování s odborníky. Budou také mít přístup k návštěvám státních institucí a podniků, což jim poskytne praktické zkušenosti a lepší orientaci v profesním světě.

 • Příprava žáků na volbu povolání a podnikání od šesté třídy.
 • Poskytnutí možnosti konzultace o budoucím vzdělání a profesi.
 • Uspořádání návštěv státních institucí a podniků pro lepší orientaci žáků.

Ekologie a Životní Dovednosti

Tato část reformy zahrnuje začlenění ekologie do výuky jako součásti výchovy ke zdraví. Studenti budou mít příležitost absolvovat kurzy první pomoci a naučit se třídit odpad. Tímto způsobem se podpoří environmentální vědomí a aktivity mezi žáky, což je klíčové pro udržitelnou budoucnost planety a rozvoj životních dovedností.

 • Začlenění ekologie do výuky v rámci výchovy ke zdraví.
 • Kurzy první pomoci a třídění odpadu.
 • Podpora environmentálního vědomí a aktivity.

Technologické Inovace

Tato část reformy se zaměřuje na zavádění moderních technologií do výuky a vytvoření digitálního učebního obsahu. Cílem je rozvoj dovedností v oblasti informačního a komunikačního technologie jak pro žáky, tak pro učitele. Moderní technologie budou využívány pro efektivnější a interaktivní výuku, což má potenciál zlepšit kvalitu vzdělávání a připravit žáky na digitální svět.

 • Zavádění moderních technologií do výuky a vytvoření vhodného digitálního učebního obsahu.
 • Rozvoj dovedností v oblasti informačního a komunikačního technologie pro žáky a učitele.

Reforma v řízení

 • Umožníme zánik menších škol tak, aby se druhé stupně koncentrovali do větších škol, nebo umožníme slučování obcí za stejným účelem.
 • Zmenšíme byrokratickou zátěž pro ředitele škol. (Více času na vzdělávání pedagogů a efektivnější práci)

Vzdělávací Partnerství

Tato část reformy se zaměřuje na navazování partnerství mezi školami, firmami a komunitami. Cílem je rozšíření vzdělávacích možností a obohacení výuky. Spolupráce s externími organizacemi a firmami umožní žákům získat praktické zkušenosti a lépe se připravit na budoucí kariéru. Tato spolupráce může také přinést nové perspektivy do výuky a obohatit ji o reálné příklady a příběhy z praxe.

 • Navazování partnerství mezi školami, firmami a komunitami pro rozšíření vzdělávacích možností.
 • Spolupráce s externími organizacemi pro obohacení výuky a praktické zkušenosti.

Zlepšení Výuky na Pedagogických Školách

Reforma by měla zahrnovat opatření k posílení výuky a přípravy budoucích učitelů na pedagogických školách. Cílem je zajistit, aby učitelé měli dostatečné dovednosti a znalosti k efektivnímu vedení výuky.

Úvahy o Reformě Inkluzivního Vzdělávání

Je důležité přemýšlet o reformě inkluzivního vzdělávání s cílem zajistit, aby všichni žáci, včetně těch se speciálními potřebami, měli přístup ke kvalitnímu vzdělání a podporu, kterou potřebují.

Investice do Infrastruktury Škol a Zlepšení Platových a Pracovních Podmínek Učitelů

Reforma by měla zahrnovat investice do fyzické infrastruktury škol, aby žáci měli vhodné prostředí pro vzdělávání. Zároveň by měly být zlepšeny platové a pracovní podmínky učitelů, aby byli motivováni a mohli lépe plnit svou roli.

Dobrovolné Domácí Úkoly

Domácí úkoly by měly zůstat dobrovolnou záležitostí. Tím se uleví žákům od nadměrného tlaku a umožní jim flexibilitu ve svém učebním procesu.