GDPR

Domů » GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Hnutí Generace
Žirovnická 3124/1
106 00 Praha 10
IČ: 21464961

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet emailem na adrese, která je uvedená v sekci Kontakty, poštou na adresu výše.

Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění funkčnosti internetové stránky. Důvodem je oprávněný zájem správce.

Oprávněné zájmy správce

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

 • Poskytování internetového obsahu
 • Vytváření a zpracovávání formulářů a smluv

Kategorie osobních údajů

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které jste nám vyplnili v rámci formuláře nebo smlouvy. Můžeme zpracovávat také údaje z veřejně dostupných evidencí a zdrojů.

Práva subjektů údajů a povinnosti správce

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

 1. Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů, tak máte právo tento souhlas odvolat ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR;
 2. Právo na informace ve smyslu čl. 13-14 GDPR;
 3. Právo na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR;
 4. Právo na opravu ve smyslu čl. 16 GDPR;
 5. Právo na výmaz ve smyslu čl. 17 GDPR;
 6. Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR;
 7. Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR;
 8. Právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR;
 9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu. Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádostí zabývat.

Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.
 • Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo odvolat tento souhlas.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) – www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. V případě zásahu do Vašich veřejných subjektivních práv se můžete obrátit i na soud.