Ochrana demokracie

Domů » Náš program » Ochrana demokracie

VÍTE, PROČ JE NUTNÉ CHRÁNIT DEMOKRACII I V KYBERPROSTORU?

"S příchodem nových technologií a sociálních sítí hrozí kolaps demokracie v podstatně kratším horizontu než do 15 let. "

Protože jinak nejpozději do 15 let hrozí kolaps demokracie, pokud nebude v online prostředí včas zajištěna její ochrana před kybernetickými útoky, hrozbami a zločiny, které prostřednictvím sociálních sítí pronikají do každé domácnosti a kriticky ohrožují bezpečnost státu a životy a zdraví občanů.
Kolaps demokracie začíná zdánlivě nevýznamnými událostmi, které postupně odhalují hlubší problémy a nedostatky, mezi které patří kybernetické útoky na demokracii, šíření dezinformací a nenávisti, včetně propagandy a manipulace s veřejným míněním.
S příchodem nových technologií a sociálních sítí hrozí kolaps demokracie v podstatně kratším horizontu než do 15 let. Dynamický rozvoj nových kybernetických trendů představuje pro demokratický svět nejen výhody, ale i vysoké bezpečnostní riziko, neboť není připraven na jejich nebezpečné dopady a není plně chráněn před jejich tragickými účinky. Rychlost, s jakou se tyto nové hrozby vyvíjejí, je natolik vysoká, že prostor pro zavádění bezpečnostních mechanismů a systémových opatření proti kybernetickým útokům na demokracii se každým dnem zmenšuje.

Bojuje vláda proti konspiracím/dezinformacím dostatečně?

Pouze 18% lidí souhlasí

Mezi hlavní příčiny možného kolapsu demokracie patří:

 • Dezinformace jako globální hrozba: Dezinformace a konspirační teorie jsou identifikovány jako jedna z největších hrozeb pro demokracii. Šíření falešných informací přes sociální média a další online platformy má potenciál ovlivnit veřejné mínění a politické rozhodování.
 • Role umělé inteligence (AI): Generativní umělá inteligence může zvýšit rozsah a účinnost dezinformací. Propojení AI s politickou polarizací a nespokojeností s demokratickými institucemi představuje zásadní riziko pro stabilitu demokratických systémů.
 • Šíření dezinformací veřejnými institucemi: Vlády a další veřejné instituce využívají dezinformace k manipulaci s veřejným míněním a ospravedlňují tím omezení občanských svobod a přístupu k informacím.
 • Důsledky pro volební procesy: S blížícími se volbami roste obava z manipulace volebního procesu prostřednictvím dezinformací. Používání generativní umělé inteligence může vést k ještě sofistikovanějším a obtížněji rozpoznatelným formám manipulace.
 • Nedostatek důvěry v politické instituce: Zvyšující se nedůvěra občanů ve schopnost politických institucí jednat v jejich nejlepším zájmu. Klimatické, geopolitické a sociální krize podkopávají důvěru ve schopnost demokracie řešit klíčové výzvy.
 • Nerovnosti a politická nedůvěra: Rostoucí nerovnosti zvyšují politickou nedůvěru a oslabují důvěru v demokratické procesy. Nerovnosti v přístupu k technologiím, vzdělání a informacím dále posilují polarizaci a nespokojenost.
 • Potenciální nedostatek opatření: Nejistota ohledně účinnosti a vhodnosti opatření pro boj proti dezinformacím a ochranu demokratických procesů.

ČESKÁ REPUBLIKA V ROLI EVROPSKÉHO LÍDRA V OBLASTI OCHRANY DEMOKRACIE V KYBERPROSTORU

Naše hnutí Generace si klade za cíl předložit v Poslanecké sněmovně Digitální strategii 2026-2100, která bude sloužit jako opora ochrany demokracie v kyberprostoru. Tato strategie představuje zásadní inovace a její dopady nekončí na hranicích České republiky, nýbrž se rozprostírají po celé Evropské unii.
Přínosy Digitální strategie 2026-2100 budou pro Českou republiku mimořádné, pokud jde o zajištění bezpečnosti demokracie v kyberprostoru pro celý demokratický svět.
Digitální strategie 2026-2100 nese vysoký potenciál získat pro Českou republiku významné bezpečnostní záruky od demokratických zemí po celém světě. Tento potenciál spočívá v její mimořádné schopnosti poskytnout efektivní ochranu demokracie v online prostředí nejen pro Českou republiku, ale pro celý demokratický svět. Tato strategie přinese mnoho výhod a nových příležitostí:
 • Vyjednávání a diplomacie: Hnutí Generace bude aktivně vyjednávat s demokratickými státy a mezinárodními organizacemi o poskytnutí vysokých bezpečnostních záruk. Tato spolupráce zajistí efektivní ochranu demokracie v kyberprostoru, což bude mít prospěch pro všechny zúčastněné strany.
 • Ekonomické výhody: Zabezpečení kybernetické stability přinese obrovské finanční zisky pro Českou republiku. Investoři budou mít důvěru ve stabilitu českého kyberprostoru, což povede ke zvýšenému zájmu o investice do země a k většímu přísunu kapitálu.
 • Mezinárodní politický vliv: Česká republika se stane respektovaným hráčem na mezinárodní scéně díky své schopnosti garantovat bezpečnost v kyberprostoru. Tato pozice přinese zemi možnost aktivně se účastnit globálních rozhodovacích procesů a prosazovat své zájmy.
 • Rozpočtové přínosy: Díky přísunu peněz do státního rozpočtu z investic a ekonomického růstu budou mít vládní instituce dostatek prostředků k financování důležitých veřejných služeb a infrastruktury.
 • Zlepšení životní úrovně: Zvýšené příjmy, lepší pracovní příležitosti a vyspělejší veřejné služby povedou ke zlepšení kvality života občanů České republiky.
 • Zdravotní a sociální péče: Větší finanční zdroje umožní investovat do zdravotní a sociální péče, což povede k vyšší kvalitě poskytovaných služeb a zvýšení spokojenosti občanů.
 • Příliv talentů a pracovních příležitostí: Díky stabilnímu a prosperujícímu ekonomickému prostředí bude mít Česká republika a její firmy možnost přilákat talentované jedince z celého světa, což povede ke zvýšení inovací a konkurenceschopnosti.
 • Oživení národní ekonomiky: Růst investic, zvýšená spotřeba a nové pracovní příležitosti povedou k oživení národní ekonomiky a zvýšení její produktivity a konkurenceschopnosti.
Hnutí Generace má potenciál výrazně zvýšit bezpečnost v kyberprostoru pro celý demokratický svět a přinést tak mnoho výhod pro Českou republiku. Je nezbytné aktivně pracovat na dosažení těchto cílů prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery a účinného prosazování inovativních bezpečnostních opatření s cílem:
 • Ochrany demokracie před kybernetickými útoky (šíření dezinformací, používání deepfake technologií, projevy nenávisti, propaganda a manipulace s veřejným míněním, včetně zahraničního vměšování atd.).
 • Ochrany online prostředí kybernetickou okupací totalitních a autoritářských režimů.
 • Ochrany života a zdraví občanů před kybernetickými hrozbami a zločiny, které prostřednictvím sociálních sítí pronikají do každé domácnosti.
 • Ochrany kyberprostoru před dominancí ideologie kybernetického radikálního náboženského extremismu a totalitních a autoritářských režimů.
 • Ochrany online prostředí před sociálním terorismem.
 • Ochrany online prostředí před neviditelnými hrozbami kyberbudoucnosti.
 • Modernizace technologicky zaostalé demokracie směrem k online demokracii.
 • Posilování vlivného a důstojného postaveni demokracie v kyberprostoru.
 • Získání majoritního vlivu pro demokracii v kyberprostoru aj.

TEĎ UŽ VÍTE, PROČ JE NUTNÉ CHRÁNIT DEMOKRACII I V KYBERPROSTORU?

Protože poprvé v historii žijeme my, občané, ve dvou světech současně (ve světě reálném a virtuálním), a kvůli této nové dimenzi reality je nezbytné chránit stát a občany před kybernetickými útoky, hrozbami a zločiny, které prostřednictvím sociálních sítí pronikají do každé domácnosti.
Zaujali jsme Vás?
Neváhejte si přečíst další body programu.